تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظم و امنیت اجتماعی در هر جامعه‌ای دارای عوامل ایجاد و زایل کننده‌ای است که در اندیشه امام خمینی (ره) مشارکت مردمی، عدالت‌خواهی، قانون‌مندی و مسئولیت‌پذیری ازجمله عوامل بسیار مهم در ایجاد نظم و امنیت می‌باشد. موفقیت در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی و جامعه‌محوری، نیازمند اقدامات فرا سازمانی نهادهای مرتبط، ازجمله پلیس، برای افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی است؛ بنابراین تحقیق حاضر، باهدف دستیابی به رابطه انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم انجام‌گرفته این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه‌ای و روش انجام آن پیمایشی می‌باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی (پرسش‌نامه) صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان شیراز بر اساس سرشماری سال 1390 می‌باشد که جمعیت آن 1460665 نفر بوده است، انتخاب گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 321 نفر به دست آمد، همچنین پرسش‌نامه‌ای در قالب طیف لیکرت طراحی گردید که روایی آن از طریق اخذ نظر اساتید و صاحب‌نظران محترم و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 87% تائید گردیده است. همچنین داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. بر ساس مدل کرنر و فارست تقسیم انسجام اجتماعی به چهار متغیر (گرایش به ارزش‌های اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، گرایش به انتظام اجتماعی و مشارکت اجتماعی)، مشاهده شد که همبستگی‌های معناداری میان کاهش جرم و تقویت امنیت ملی و وحدت انسجام اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. در این تحقیق متغیر مستقل (انسجام و وحدت اجتماعی) است که تأثیرات آن بر متغیرهای وابسته تحقیق (میزان تقویت امنیت، میزان کاهش جرائم) مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق و آزمون فرضیات، جهت تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از آزمون آماری دومتغیره «اسپیرمن» استفاده گردید است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین افزایش انسجام و وحدت اجتماعی و تقویت امنیت ملی و کاهش میزان جرم در شهر شیراز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nalyzing in the impact of solidarity and social unity and its relationship strengthen national security and reduce the crime from the perspective of the shiraz citizens (using spearman test)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali rahbar 1
  • Malihe zare 2
1 Assistant professor Allameh tabatabai university
2 Master student of political science at Allameh tabatabai university
چکیده [English]

Order and social security in every society has creation and destroyer causes that on the idea of imam Khomeini (rah) participation of people, justice, the role of law and to be responsible are very important factors in establishing order and security implementation of prevention programs of crime with social and related institutions, such police for increase confidence solidarity and social participation and social prevention of crime is practical-development and its method is survey.
And information collected is done by library studies and field observations (questionnaire) and statistical society of this research is all citizens shiraz is based on 1390 census that population was 1/460/665 people that selected by cluster sampling based on Cochran formula obtain A sample of 321 (person). And also the questionnaire was designed in the form of likert that it’s reliability has been confirmed through Cronbach’s alpha coefficient of 87% and the data were analyzed by spss software.
According to forrest and corner model social cohesion divided on four parameters ctends in social valves, social sense, tendency to social and civil participation there is the significant correlation between reducing crime and strengthening national security and unity social cohesion of respondents.
In this study, the independent variable (social cohesion and unity) that it’s affects on dependent variable (strengthening of security and the crime reduction) and finally to analyze the findings and hypothesis testing to determine the relationship between independent and dependent variables is used of bivariate statistical test.
The finding showed a significant relationship between increase social cohesion and unity and strengthen national security and reduce crime is in the shiraz city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohesion
  • social unity
  • National Security