بررسی وضعیت نظام اطلاع‌یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

چکیده

هر سازمان و نهادی برای تداوم حیات خود، نیازمند ارتباط با مردم و مخاطبان خود و تأثیرگذاری در اذهان آنان می‌باشد، که در سازمانها این وظیفه مهم واستراتژیک به عهده واحدهای روابط عمومی گذارده شده است. روابط عمومی امروزه باید به دنبال شیوه‌های نوین مدیریت ارتباط با مخاطبان سازمان و تعامل حداکثری و دافعه حداقلی ‌باشد. روابط عمومی تنها واحدی در سازمان است که می‌تواند تنظیم کننده یک رابطه موثر بین مدیریت، کارکنان و مخاطبان بیرونی سازمان باشد و حتی تعاملات بین سازمانی را برای توسعه و پیشرفت طرح‌های اجرایی سازمان برنامه ریزی و  توسعه دهد و به نوعی مدیریت مشارکتی به مفهوم واقعی آن را به منصه ظهور گذارد لذا بررسی وضعیت نظام اطلاع یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی به عنوان یک مطالعه موردی درسطح شهر تهران تعیین گردیده که براساس آن مشخص شود که چگونه ارتباط وتعاملی بین سازمان تامین اجتماعی با انبوه مخاطبان و خدمات گیرندگان آن برقراراست و نقاط ضعف و قوت این ارتباط چیست و به چه راهکارهای برای اصلاح و بهبود این رابطه می توان دست یافت، جامعه آماری این تحقیق را بیمه شدگان 32 شعبه  تهران شامل شده است. در این تحقیق از روش پرسشنامه برای سنجش  و روش مستقیم برای کسب داده ها استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق حدود 57.3 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در خصوص خدمات درمانی بیمه شدگان به آنها  اطلاع رسانی خوبی شده ولی درخصوص مقرری بیمه شدگان و کمک هزینه ازدواج و حمایت در برابر حوادث و بیماری اطلاع رسانی کمی صورت گرفته است . بیشترین  روش آشنایی با خدمات، وظایف و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان گزینه سایت و خبرگزاری ها با 31.5 درصد می باشد و کمترین گزینه مطبوعات و سایر بوده است. سایت سازمان با 41 درصد فراوانی بیشترین پل ارتباطی و اطلاع یابی سازمان تامین اجتماعی با پاسخگویان وخدمات گیرندگان سازمان راشامل شده  است. نتایج نشان داد بین رضایتمندی مخاطبان بیرونی با نظام جامع اطلاع یابیدارای همبستگی مثبت و برابر وجوددارد. همچنین  بین نوع برنامه ریزی با نظام جامع اطلاع یابی رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To study the comprehensive information foraging system of external audiences in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Shahnaz hashemi 1
  • Abdollah Daraei 2
1 Associate Professor, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Social Communication, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran
چکیده [English]

 The main aim of present paper is to study the comprehensive information foraging system of external audiences in Social Security Organization. Research methodology is survey – type and its population consists of all insured individuals (5,810,854 persons) in Tehran branches. By using Kokaran equation, 24 persons were selected among 32 branches in Tehran by using random layer sampling method and a structured questionnaire was distributed among them. Research unit in present study includes all insured in Tehran. Internal validity of the questionnaire was determined by Cronbach’s alpha ratio (0.78). Achieved results indicate that there is a significant relationship between inter-organizational audiences’ satisfaction and SSO comprehensive information foraging system. Also, there is significant link between inter-organizational audiences’ attitude and SSO comprehensive information foraging system and also between the type of planning and SSO comprehensive information foraging system. Likewise, there is a significant association between inter-organizational audiences’ communication and SSO comprehensive information foraging system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information foraging
  • Audiences
  • organization
  • Social security