رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان مهارت­های انسانی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه­ای مناطق 15 و 16 تهران می­پردازد . این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می­باشد و در حیطه پژوهش­های میدانی قرار می­گیرد . جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران مناطق 15 و 16 که در سال 94 – 95  مشغول به کار هستند را تشکیل می­دهند و تعداد آنها 70 نفر است. از روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای استفاده شده است، بر اساس جدول مورگان و کرجیس نمونه آماری 60 نفر تعیین و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که 41 سوال دارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور و دیگر صاحب­نظران در امر تعلیم و تربیت مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرنباخ 784/0 برای پرسشنامه 16 سوالی و 914/0 برای پرسشنامه 25 سوالی بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون غیر پارامتریک دوجمله­ای، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن، تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مهارت­های انسانی کارمندان بر میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین درک کارمندان نسبت به یکدیگر بر میزان رضایت شغلی آنان رابطه معناداری دیده نشد، به این صورت که بعد درک کارمندان نسبت به یکدیگر با میانگین 3.37 دارای پائین­ترین وضعیت را در مهارت­های انسانی از نگاه کارمندان فنی وحرفه ای، داشته است. بین انجام تصمیم گیری مشارکتی کارمندان بر میزان رضایت شغلی آنان ارتباط معناداری دیده شد. ارتباط موثر و معناداری بین اعتماد کارمندان نسبت به یکدیگر بر میزان رضایت شغلی آنان وجود دارد. بین دوست داشتن و علاقه کارمندان نسبت به یکدیگر بر میزان رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ارتباط مثبت و معناداری بین گوش دادن متقابل نسبت به همکاران که از مهارت­های شخصیتی است با رضایت شغلی آنان دارد. در نهایت بر اساس یافته­های حاصل از آمار توصیفی و تحلیلی می­توان این طور نتیجه گرفت که بین مهارت­های انسانی ناشی از شخصیت کارمندان با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between communication skills and job satisfaction in Technical and Professional Centers in 15 and 16 Region of Tehran

نویسندگان [English]

  • somayeh Tajik Esmaeili 1
  • Zahra rouhani 2
1 Islamic Azad University
2 MA in social relations of Tehran Eastern branch of Azad University
چکیده [English]

This  study  examines  the  relationship  between  human  skills  and  work satisfaction in Technical and Professional centers in 15 and 16 region of Tehran. This research is described in terms of applied research that uses descriptive method which stays on   investigation .  The  study’s  sample is 70 person of employees of  Technical and Professional Centers in 15 and 16 region that working in the years 94-95.  In order to data analysis, random sampling stage, non-parametric  binomial  test data,  independent  t-test, Spearman's rank correlation coefficient, multiple regression analysis was used.
The  results  showed that there is a positive relationship between  human  skills  of employees and their job’s satisfaction. There is no meaningful relationship between employee’s understanding with each other and the level of job satisfaction. It  means that the employee's perception towards each other with an average of 3.37, is  the lowest condition of human  skills in Technical and Professional staff views.
There is a meaningful relationship between employee’s collaborative making  decisions  and their job satisfaction. There is a meaningful and positive relationship between employee’s interest to each other and their job satisfaction. There is a meaningful and positive relationship between employee’s vocational  skills and their job satisfaction.
Eventually according the  descriptive and analytical statistics of the reaearch, there is a meaningful and positive relationship between human skills caused by employee’s character and their job satisfaction.

human skills, communication skills, job satisfaction, Technical and Professional centers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Skills
  • Communication skills
  • Job Satisfaction
  • Technical and Professional centers