تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شاهد.

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله با هدف بررسی «تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام» انجام گرفته است. در تحقیق حاضر سعی نمودیم با بررسی نظریه­های موجود و پیشینه پژوهشی در رابطه با موضوع بدن و مدیریت بدن، به تحلیل این امر پردازیم. جامعه آماری در این تحقیق به لحاظ اسنادی (بخش کیفی) عکس­هایی است که کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام آن را بارگذاری کرده­اند و جامعه آماری در بخش کمی عبارت از شهروندان 18 تا 40 سال شهر تهران می­باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تلفیقی بوده و از دو روش کیفی با تکنیک تحلیل محتوا و کمی (پیمایش) با تکنیک پرسشنامه استفاده گردید است. نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر می­باشد: نتایج کیفی: از بازنمایی عکس­ها و بررسی محتوای عکس­های قرار گرفته در شبکه اجتماعی اینستاگرام، سه الگو یا تیپ عمده بدنی مشخص گردید که هرکدام از این الگوها با استفاده از تکنیک­هایی بازنمایی شده و دارای مشخصاتی می­باشند. بر این اساس الگوهای غالب (تیپ بدنی) بازنمایی شده عبارت از بدن اجتماعی، بدن نمایشی و بدن زیباشناختی می­باشند. از حیث تکنیک­های بازنمایی به­کار برده شده در این تیپ­ها، در تیپ بدن اجتماعی از تکنیک­های آشکارسازی و پنهان­سازی استفاده گردیده است، در الگوی بدن نمایشی از تکنیک­های ورزیدگی و اغواگری و در نهایت در الگوی بدن زیباشناختی از تکنیک­های زیبایی شناختی و زیبایی مصنوعی استفاده گردیده است. نتایج کمی: - بین میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و میزان مدیریت بدن اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
- بین میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و میزان مدیریت بدن نمایشی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
- بین میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و میزان مدیریت بدن زیباشناختی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
- بین میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و میزان مدیریت بدن (کل) آنها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

,,,

نویسندگان [English]

  • mohammad yaminibidar 1
  • abdoreza bagheri bonjar 2
چکیده [English]

...

کلیدواژه‌ها [English]

  • .