فاصله فرهنگی ونقش رسانه ها در حل منازعات و پیشبرد حقوق اقلیت ها درایران (بررسی موردی موضوع سوسک در روزنامه دولتی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت فاصله فرهنگی ونقش مطبوعات در حل منازعات وپیشبرد حقوق قومیت ها درایران وبا روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.دراسنادبالادستی ایران مانند قانون اساسی،سندچشم انداز بیست ساله بر برابری ومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قومیت ها تاکید شده است. تجربه نشان داده است که قومیت ها دربرابرمطالب منازعه برانگیز قومی دررسانه ها که باعث فاصله فرهنگی قومیت ها می شود؛ واکنش گسترده دردفاع ازقومیت خود، نشان می دهند.انتشارمطلب ظاهرا توهین آمیز«سوسک» درروزنامه ایران نمونه مناسبی برای بررسی اعتراض گسترده آذری زبان های ایران است. محقق علاوه براین نمونه ،نمونه دیگری ازکشورپاکستان را ارائه می کند.محقق دونمونه ازنقش مطبوعات درایجاد فاصله فرهنگی بین اقوام وایجادمنازعات درجامعه رابه صورت هدفمند تحلیل وبررسی کرده است.نتایج نشان می دهدکه مطبوعات نقش مهمی دردامن زدن به منازعات قومی ویا حل این منازعات دارند.  راهبرد رسانه ای برای کاهش منازعات قومی، افزایش سوادقومی است.رسانه هاضمن توجه به فرهنگ قومی ؛ بایددرمحتوای خود،اولویت را به فرهنگ وزبان ملی بدهندتا درسایه وحدت ملی در کاهش فاصله فرهنگی وحذف منازعات قومی موفق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural distance and the role of the media in resolving conflicts and advancing the rights of minorities in Iran

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi
Publicity &Communication,Soore Univercity,Tehran,Iran
چکیده [English]

This research aims to identify the cultural distance and the role of the press in conflict resolution and the promotion of ethnic rights in Iran through a qualitative content analysis method. In the defense of their ethnicity, they show. The allegedly offensive "cockroach" publisher in the” Iran newspaper” is a good example of the widespread Azari protests in Iranian languages. The researcher also provides another example of Pakistan. The researcher has two targeted samples and analyzed the role of the press in creating a cultural gap between ethnicity and conflict in society.
 The media strategy to reduce ethnic conflict is literacy enhancing. Media also focus on ethnic culture; they must, in their content, prioritize the culture of national ministers to reduce cultural distances and succeed in national unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • ethnicity
  • National culture
  • Literacy Ethnic
  • Cultural Distance
  • Ethnic Conflicts