بررسی جامعه‌شناختی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان مطالعه متون کاغذی(کتاب، مجله، روزنامه) در میان کارمندان شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

یکی از شیوه‌های رایج برای هویت‌یابی و بازنمایی خویشتن، به ویژه در دوران معاصر، مصرف فرهنگی است. افراد در مصرف فرهنگی، انواع کالاها و نمادهای ارزشمند را، نه به خاطر ارزش مادی‌شان بلکه به دلیل ارزش فرهنگی آن‌ها و به منظور ایجاد تصاویری مطلوب از خویش در ذهن دیگران مصرف می‌کنند. تحقیق حاضر در همین راستا و به بررسی جامعه‌شناختی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان مطالعه متون کاغذی(کتاب، مجله، روزنامه) در بین کارمندان شهرداری تهران پرداخته است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق تمامی افراد بزرگسال در بازه سنی20 تا 50 سال شهرداری تهران بوده‌اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 370 نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی اطلاعات جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلگرام و اینستاگرام و میزان مطالعه متون کاغذی و سبک مطالعه پاسخگویان رابطه معنادار منفی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین سابقه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و میزان مطالعه متون کاغذی هم رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با میزان مطالعه متون کاغذی و سبک مطالعه پاسخگویان رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological survey on the of using mobile social networks and its impact on the amount of reading of paper textbooks, (Book, magazine, newspaper) Among the employees of the municipality of Tehran.

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Adhami 1
  • Mahdi Nasirpoor 2
1 Associate Professor and Director of Social Sciences, North Tehran Azad University
2 Master student of Sociology, North Tehran Azad University
چکیده [English]

One of the common ways to identify and represent itself, especially in contemporary times, is cultural consumption. People in cultural consumption, They use a variety of valuable goods and symbols, not because of their material value, but because of their cultural value and in order to create the desired images of their own in the minds of others. The current research is in the same direction, the Sociological survey on the of using mobile social networks and its impact on the amount of reading of paper textbooks, (Book, magazine, newspaper) Among the employees of the municipality of Tehran. The research was carried out using a survey method and using a questionnaire technique. The statistical population of the study was all adults aged 20 to 50 years in the municipality of Tehran. The sample size was 370 people based on Cochran formula and data were collected using random sampling method.the findings of this study show that there is a significant negative and inverse relationship between the amount of use telegrams and the Instagram, and the amount of reading of the paper texts and the study style. There is also a significant relationship between the history of using virtual social networks and the amount of reading of paper texts. However, there is not a significant relationship between the type of use of virtual social networks and the amount of reading of paper texts and the study style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • of reading of paper textbooks
  • study style
  • using virtual social networks
  • history of using virtual social networks
  • type of use of virtual social networks