تمدن نوین اسلامی بر بستر رسانه تمدنی : گذار از رسانه‌های دولت ‏محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است، رسانه‌ها صرف‏نظر از نوع و شکل آنها و مدرن یا سنتی بودن، این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکت و تحول اجتماعی از جمله پیشران‌ها باشند. این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و محتوایی رسانه هم در زمینه‌سازی و هم در چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی می‌پردازد. مقاله تلاش می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اگر قرار است رسانه‌ها در زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی پیشران و یاریگر باشند از نظر ساختاری و محتوایی از کدام ویژگی‌ها باید برخوردار باشند؟ از آنجا که نوع و عملکرد رسانه در مقیاس محلی با نوع و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است؛ انتظار می‌رود نوع و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسلامی نیز در تراز چنین تمدنی عمل کند. طرح مفهوم «رسانه‌های تمدنی» از یک سو و تبیین ویژگی‌های آن نظیر برخوردار بودن از رویکرد تمدنی، حرکت در مسیر وحدت آفرینی در عین کثرت، توحیدگرایی، عدالت محوری، پیشرفت‌گرایی، نفی سلطه و....به لحاظ محتوایی؛ و نیز طرح مفهوم «عصبیت رسانه‌ای[1]» از سوی دیگر؛ بر مبنای خصلت‌هایی همچون همگرایی، یاریگری و نیز تعلق خاطر رسانه‌ای فراگیر و.... بر پایه اصول و مبانی اعتقادی به جای منافع رسانه‌ای، گروهی، ملی، منطقه‌ای، نَسَبی، طایفه‌ای و قومیتی، مهم‌ترین یافته‌های این مقاله است. مقاله برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش اسنادی و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی – تحلیلی بهره گرفته است


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civilizational Media in Modern Islamic Civilization Passing from the State Media

نویسنده [English]

  • Mohammad Babaee
Assistant Professor of Political Science, Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

Studies on media history, in any kind and form, modern or traditional ones, have shown Somehow its ability for affect any move or social change. In this study we are to examine media structural and content requirements, in preparing and  also actually in accurence in the modern Islamic civilization vision. Here the main question is which features structurally and in content are requaiered for the media  contribution about the realization of modern Islamic civilization? It is clear the type and function of the media on a local scale, is deferent with those on a national one and specially on civilization scale. So it is expected that the type and functions of media on the scale of modern Islamic civilization sould be suitable for this new sphere. The concept of "civilizational media," on the other hand, and the explanation of its features, such as having a civilization approach, moving along the path of unity while multiplicity, religious unity, justice, progressivity, negation of domination, etc…, as well as the concept of "Assabiya"  based on features such as convergence, assistance, and the affiliation of the mass media on the principles of belief, rather than the group, national, regional, relative, tribal, and ethnic interests  are the most important findings of the article. The paper used documentary method to collect data, as well as analytical-descriptive approach for analyzing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilizational Media
  • Media Assabiya
  • new Islamic civilization
  • Intersubjectivity