موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه‌‍‍‍ای سه گانه دارد که یکی از آن‌ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده‌ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی بر آن حاکم می‌شود. لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان‏پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب‌های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می‌سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر، آثار هنری، مؤلفه‎های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم‎بندی‎ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject of Art Law: An Introduction to Artwork

نویسنده [English]

  • vahid agah
Faculty member of the Faculty of Law and Political Science of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Law means “a set of principles, rules, acts, regulations and jurisprudence that is governing over specific State on determined time” and has triplet relationship with art; in which, one of them is “Art law or Artistic law” and art like other phenomenon is regarded as law and some legal rules are governing over art. Thus, the first step in the way of studying art law or artworks is recognizing topic; in which, in case of having incorrect understanding, the path of selecting pattern of art law is deviated and due to similarity of art and artworks to other legal topics, it may extension the unsuitable legal frames of artistic jobs and this profession is faced with several dangers. The present article deals with recognizing art and artworks and in short form, the concept and meaning of culture, art, artworks, items of artworks (subject, form and content), division of arts including: fine arts and mechanical arts are studied and this issue is described from viewpoint of bilateral relationship of art with person and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • artwork
  • Art Law
  • Items of Artworks
  • Fine Arts