نقش فناوری اطلاعات(IT) در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه روزنامه نگاری

2 کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات – روابط عمومی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی نقش فناوری اطلاعات (IT) در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو صورت یافته است؛ در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سازمان، عملکرد به سه بعد تقسیم گردیده و هرکدام از ابعاد نیز به شکل مجموعه سؤالات تدوین شده است که ابعاد کلی عبارتند از: فرآیندهای داخلی، کارکنان و یادگیری، نوآوری و در مرحله بعد اطلاعات مورد نظر در خصوص سه وجه فوق را گردآوری نموده و با هدف بررسی رابطه کارکرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان به توصیف و تبیین داده‌ها پرداخته‌ایم.
در فصل مبانی نظری این تحقیق ضمن مروری بر تعاریف فناوری و فناوری اطلاعات، تاریخچه تکامل فناوری اطلاعات، آشنایی با انواع فناوری اطلاعات، اطلاعات و انواع سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان را مورد بحث قرار داده‌ایم. در ادامه با نگاهی به فرآیندهای تکنولوژیکی، انواع تکنولوژی‌های ارتباط سازمانی و اثرات آن را بر روی الگوهای ارتباط و پیامدهای ارتباط مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در بخش بعد نیز عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با ذکر تعاریف سازمان، به تشریح عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی پرداخته‌ایم. در ادامه تحت عنوان معرفی چارچوب نظری تحقیق، تفکر نوین سیستمی و ویژگی‌های این نظریه را مورد امعان‌نظر قرار داده و با استفاده از نظریه سیستمی، مدل مفهومی پژوهش را معرفی نموده‌ایم و در نهایت به ذکر پرسش‌های اصلی تحقیق پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Information Technology (IT) in improving public relations performance From the perspective of managers and employees of Iran Khodro Co.

نویسندگان [English]

  • ali asghar kiya 1
  • omid mahdavi 2
1 Professor and Director of Journalism
2 M.Sc., Department of Communication Sciences - Public Relations, Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the role of information technology in improving public relations performance from the viewpoint of managers and employees of Iran Khodro Company. In this study, to evaluate the performance of the organization, performance is divided into three dimensions and each dimension In the form of a set of questions, the general dimensions are: internal processes, employees, and learning, innovation, and in the next step, the information gathered in relation to the above three items and to describe the relationship between the function of information technology and the organization's performance, and Explanation of the data.
In the theoretical chapter of this research, we discuss the definitions of technology and information technology, the history of information technology evolution, familiarity with the types of information technology, information and types of information systems in the organization. In the following, we look at the technological processes, the types of organizational communication technologies and their effects on communication patterns and communication outcomes.
In the next section, we also examine the organizational performance and, with the definitions of the organization, we describe the factors affecting organizational performance. In the following, the introduction of the theoretical framework of the research emphasizes the new system thinking and features of this theory and, using system theory, we introduced the conceptual model of the research and, finally, mentioning the main research questions. We are
The statistical population of this research was all staff members and managers of Iran Khodro Communications Company. Using the scanning method and questionnaire technique, the required data was collected using SPSS software package and descriptive and analytical statistics methods. The extracted is analyzed.
The results of this survey indicate that:
The majority of respondents believe that the use of information technology not only prevents mistakes in the services provided, but also provides accurate and timely service to the organization.
Respondents consider the use of information technology to provide the information they need to make a large decision in the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role
  • Information technology
  • Application
  • improvement
  • performance
  • Public Relations
  • organization