بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی شهرهمدان

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهیدچمران شهر تهران

چکیده

در حال حاضر فضای مجازی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (شبکه‌های موبایلی) با روابط اجتماعی دانش‌آموزان به انجام رسیده است.
این پژوهش به لحاظ هدف، از انواع کاربردی- توصیفی و تبیینی بوده و با توجه به ماهیت تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه در منطقه 11آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 96-95می باشد. نمونه‌گیری به شیوه طبقه‌بندی متناسب (با پایه تحصیلی و جنسیت) و تصادفی ساده صورت گرفته و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، 374 نفر برآورد شده است. مهم‌ترین نتایج تحقیق بیانگر اینست که نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موبایلی بر عضویت در گروه‌های مجازی، تعاملات و روابط اجتماعی مجازی تأثیر مثبت معنادار دارد. عضویت در گروه‌های مجازی بر افزایش دوستی و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد، اما وابستگی زیاد به اینترنت بر کاهش روابط واقعی با اطرافیان تاثیر منفی معنادار دارد. افزایش تعاملات مجازی با اطرافیان بر افزایش دوست و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موبایلی بر انزوا و نیز آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی تأثیر معنادار ندارد. اما آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی بر همنشینی افتراقی تأثیر مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the use of virtual social networks and students' social relationships

نویسندگان [English]

  • Borzoo Morevat 1
  • hosein dehghan 2
1 Assistant Professor Farhangian University, Shahid Maghsoudi Campus, Hamadan
2 Assistant Professor Farhangian University, Shahid Chamran Campus, Tehran
چکیده [English]

Now cyberspace has become an integral part of the lives of children and teenagers. The present study aims to investigate the relationship between the use of virtual social networks (mobile networks) and the social relationships of students.
The purpose of this research is of applied-descriptive and explanatory types and according to the nature of the research, a survey method has been used. The statistical population includes all high school students in the 11th educational district of Tehran in the academic year of 96-95. Sampling was done in a proportional way (based on academic and gender) and simple random sampling, and the number of samples was estimated using the Cochran formula 374 people. The most important results of the research indicate that the use of mobile virtual social networks has a positive positive effect on membership in virtual groups, interactions and virtual social relationships. Membership in virtual groups has a significant positive effect on the increase in friendship and emotional support, but the high dependence on the Internet has a significant negative effect on the reduction of actual relationships with those around them. Increasing virtual interactions with those around you has a significant positive effect on the increase in friendship and emotional support. Also, the use of mobile virtual social networks does not have any significant effect on isolation, as well as familiarity with online criminal friends. But getting acquainted with the Internet criminal offenders has a significant positive effect on differential affiliation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • social network
  • social relations
  • Student