منابع کسب خبر اساتید دانشگاه‌های 5 شهر(.اراک، رشت، سنندج، شیراز و مشهد).و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات

چکیده

اعتماد به رسانه به عنوان اساسی‌ترین رکن جذب و حفظ مخاطب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات درست با منابع مشخص،عدم سوگیری، سرعت انتشار اخبار، همگامی رسانه با تکنولوژی‌های روز و دیگر عوامل مرتبط با خبررسانی است. گرایش مخاطبان به هر یک از منابع خبری تابع میزان اعتمادپذیری این رسانه‌ها در بین مخاطبان است. رسانه‌ها از جمله عرصه‌های مهمی هستند که بحث اعتماد اجتماعی در آنها به صورت جدی مطرح می‌شود و این مهم در ادبیات علوم ارتباطات، تحت عنوان «اعتبار منبع» و «اعتبار رسانه» مطرح می‌شود؛ زیرا آنها نمی‌توانند در فضایی فارغ از اعتماد مخاطبان، دوام و قوام داشته باشند. در این راستا رویکرد «بودرویی» در قالب «نظریه منش و میدان» به ویژه موضوعات رسانه‌ای همچون مقوله «اعتماد و منابع کسب خبرنخبگان» از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار است. به اعتقاد بوردیو سرمایه فرهنگی و اقتصادی، مشخصه‌های اصلی اجتماعی است که از طریق آن، اقدام به دسته‌بندی ذایقه‌ها یا به اعتباری اعتماد مخاطبان درکسب اخبار از منابع خبری تحت تأثیر «منش» قرار می‌گیرد.  بنابراین نتایج دو پیمایش، از اساتید دانشگاه‌های 5 شهر کشور درباره منابع کسب خبر» در آبان 1392 با نمونه آماری 400 نفر و نتایج «پیمایش درباره منابع کسب خبر اساتید» دانشگاه‌های شهر تهران در بهمن 1392با نمونه آماری 210 نفر نشان داد که « 7/ 55 درصد از اساتید 5 شهر اخبار و تحلیل‌های خبری مورد نظر خود را از «تلویزیون»،2/45 درصد از «پایگاه‌های اینترنتی»، 6/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه‌، هفته‌نامه‌ و...) و 2/64 درصد از اساتید دانشگاه‌های شهر تهران اخبار و تحلیل‌های خبری مورد نظر خود را از «پایگاه‌های اینترنتی»، 7/40 درصد از «تلویزیون»، 8/35 درصد از طریق «دهان به دهان (دوست و آشنا، افراد مطّلع و...)» و 8/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و...)» دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The receiving news sources of university’s professors of 5 cities of a country and Tehran

نویسنده [English]

  • Fateme AslanZadeh
Phd Student of Cultural Policy Research Institute socio-cultural studies of science, research and technology Arak, Rasht, Sanandaj, Shiraz, Mashhad
چکیده [English]

Trust in the media as a fundamental pillar of attracting and retaining audience is very important.
Audience’s trust in the media is on product news and right information with sources identified, Lack of bias, speed of news, media keeping pace with the technologies of the day and other factors related to the news.
Audience’s tends to be function of the reliability of each sources of the media among the audience.
Media such important arena as discussion of social trust in them seriously discussed and this subject in literature of communication sciences, titled "Source Credibility" and "media credibility" are raised; Because they can’t be durability in the situation with no trust of audience. In this approach, "booderooie" in "theory and the character" especially the subjects of media as the category of "reliance and elit news sources" has the position that is very important.
According to Bourdieu’s belief, cultural and economic capital is the main social features and through it, classification all tastes or as contained audience’s trust in catching the news from news sources affect the "character". As the results of two scrolling of the universities professors of 5 cities of the country about sources of receiving news in »November 1392 with a sample of 400 people and the results of the "scrolling about the professor’s sources of receiving news” universities in Tehran in February 1392 with a sample of 210 people showed that" 55/7 percent of faculty members are using news city and analyzes of the news of "TV" and 45/2 percent of "websites" 35/6 percent of "press (daily, weekly, etc.)" and "64/2 percent of Tehran university professors, news and analyzes of news about your opinion of "websites", 40/7 percent of the "TV", 35/8 percent through "word of mouth (friends and individuals, etc.)" and 35/8 percent of "the press (newspapers, weeklies and ...)» are receiving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professors of the university
  • Trust
  • news sources
  • secondry analysis and character theory and Boordio field