رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش در ارتباطات عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

2 کارشناس علوم اجتماعی

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر به بحث درباره احساس امنیت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به نظر می‌رسد، می‌پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. نمونه آماری پژوهش مورد نظر، 191 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بودند. روش نمونه‌گیری این پژوهش طبقه‌ای نامتناسب و روش تحقیق، پیمایشی-توصیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در این تحقیق داده‌ها در دو سطح توصیفی و تبیینی و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان و سابقه استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی رابطه معکوس معنادار وجود دارد. نقطه قوت این پژوهش جدید بودن و مهم بودن در زندگی ارتباطی و شبکه‌ای امروز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and recognition of the relationship between Internet use and sense of social security among students of Islamic Azad University of Semnan.

نویسندگان [English]

  • maryam foruoghi 1
  • Mohammad Yamini 2
  • abdoreza bagheri bonjar 3
1 Master of Communication Research Member of Forensic Medicine Research Center
2 Social Science Expert
چکیده [English]

The article discusses the sense of social security as one of the human’s essential needs in today's era that information and communication, seems to be one of its essential parts. According to some approaches, globalization and cultural globalization in general, is one of the factors that nowadays endangered social security. The statistical sample of this study is 191 students of Islamic Azad University of  Semnan. The research sampling is disproportionate stratified sampling and its method, is survey - descriptive and data collection tools isa developed questionnaire. In this study, using Spss soft ware, data were analyzed in the form of both descriptive and explanatory. Results show that there is a meaning ful in verse relationship between amount (level)and background of using the Internet and sense of social security. The strength of this research is its newness and its importance in the today's communicative and network lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Internet
  • use (consumption)