نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در زمینه اقناع و جذب مخاطب نور و نورپردازی صحنه نقش بسزایی دارند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر. است. در تحقیق کنونی، از روش کیفی برای گردآوری اطلاعات و از روش پیمایش وبا بهره‌گیری از شیوه پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است.سؤالات پرسشنامه دارای پنج گویه بوده که مطابق با طیف لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف نوشته و اعتبار آنها توسط آزمون آلفای کرونباخ ضرایب بالای پایایی راکسب نموده است. پرسشنامه‌ها به کمک روش گلوله برفی از بین 300 نفر از کارشناسان حوزه نورپردازی و افراد صاحب‌نظر در عرصه نور و نورپردازی در تئاتر و سینما در سال 1396توزیع گردید.؛ برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها نیز از طریق روش‌های آماری جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد معتبر، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون‌های آمار متغیر‌های رتبه‌ای و ضرایب پیرسون و معادله رگرسیونی به کمک نرافزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد نور و نورپردازی صحنه علاوه بر تکمیل کنندگی و هم پوشانی اثرات سایر عوامل در یک نمایش، حتی فراتر از این عوامل ظاهر و به انتقال پیام در مجرای نور بپردازد. همچنین مشخص شد که نورپردازی صحنه در نمایش‌های تئاتر می‌تواند موجب ایجاد اقناع در غالب برانگیختگی و چارچوب روانشناختی و درک مخاطب گردد. استفاده از مجرای نور در غالب نورپردازی صحنه‌ها موجب افزایش میزان توجه، درک، بهبود و دریافت مفهوم پیام حاصل از نمایش تئاتر و در ذهن و باور تماشاگر و حتی افزایش میزان تماشاگر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of stage lighting in persuading the audience in the theater

نویسندگان [English]

  • somayeh Tajik Esmaeili 1
  • Seyed ali reza barzegari 2
1 Islamic Azad University
2 Master of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Light and Stage lighting have a significant role on the Persuading and attraction of Spectators. The purpose of this research is to identify the role of stage lighting on persuading theater spectators. In this research, qualitative methods were used to collect data while using a surveying method utilizing researcher-designed questionnaire for Statistical population. The questionnaires included questions with a choice of five answers according to Likert Scale from strongly disagree to strongly agree which has acquired Cronbach's alpha high correlation/ association coefficients. Questionnaires were distributed among 300 experts and masters in the field of light and lighting in theater and cinema using Snowball sampling in 1396. To analyze the obtained data, statistical methods such as Frequeny Table, Frequeny Percent, valid percent, Central tendency, Variability, Ordinal Variables test, Pearson correlation coefficient and Regression analysis with SPSS software were used. The results of model analysis indicated that in addition to completing and overlapping other parameters, with effects far beyond them, stage lighting transmits the message through light. It was also found that stage lighting could create persuasions in the context of excitement and the framework of psychology and perception of the Spectators. The use of Light Path in stage lighting, increases the amount of attention, perception, improvement and reception of the theater messages in the minds and beliefs of the Spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theater
  • Stage lighting
  • Persuading
  • the audience