بررسی عوامل موثر بر چارچوب پوشش خبری در رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه ای، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مطالعات فرهنگی،ساری.

چکیده

این پژوهش با عنوان "رابطه اقتصاد سیاسی و رسانه‌ها در ایران" انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی برخی عوامل تأثیرگذار بر چارچوب پوشش خبری در رسانه ملی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان رشته چاپ و نشر دانشگاه علمی –کاربردی در تهران که، جمعا 935 نفر هستند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 163 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاد ه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ترجیحات گروه‌های ذینفع خاص و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه‌ها رابطه معنادار وجود دارد. بین مقررات و قوانین دولتی و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه‌ها رابطه معنادار وجود دارد. بین نابرابری اقتصادی با نفوذ اغنیاء درچارچوب پوشش خبری سیاست رسانه‌ها از دیدگاه رابطه معنادار وجود دارد. بین ترجیحات مدیران رسانه و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه‌ها رابطه معنادار وجود دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting on the coverage of news coverage in national media

نویسنده [English]

  • narjes ebadati
PhD in Media Management, Lecturer, Islamic Azad University, Sari Branch, Department of Cultural Studies, Sari.
چکیده [English]

 This research is titled "The Relationship between Political Economy and Media in Iran". The purpose of this research is to identify some factors affecting the coverage of news coverage in national media. The statistical population of the study consisted of all students in the field of publishing and publishing of the University of Applied Sciences in Tehran, which had a total of 935 students, of which 163 were used as sample size using a simple random sampling method. In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The results of the study showed that there is a meaningful relationship between the preferences of specific beneficiaries and the media coverage framework. There is a meaningful relationship between government regulations and the media coverage framework. There is a meaningful relationship between the economic inequality with rich influence within the framework of news coverage of media policy. There is a meaningful relationship between the preferences of media directors and the media coverage framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Special Interest Groups
  • Government Laws and Regulations
  • Economic Inequality
  • Media Managers framework for news coverage