بررسی نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه خوراسگان اصفهان

2 دانشیار و عضو هیات علمی رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش تبیین نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور است. روش تحقیق در این مقاله، تلفیقی از روش‌های کمی و کیفی با کارگیری ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه است. در این مقاله پرسش‌های اساسی بدین شکل مطرح شد که آیا اساساً اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار در ایران قابل پیاده شدن است؟ در این زمینه رسانه‌های سنتی و مکتوب با توجه به حضور گسترده رسانه‌های نوین چه نقش و ر سالتی می‌توانند داشته باشند؟ به منظور پاسخگویی به پرسش‌های اساسی پژوهش و طراحی مدل مورد نظر، جامعه آماری هدفمند مرکب از دو گروه مشخص شد افراد جامعه ‌آماری در جدول مورگان و براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن 5% خطا و حجم نمونه 1.8 تن مشخص شد در گروه اول 17 نفر از استادان علوم ارتباطات حضور داشتند و در گروه دوم 93 تن از خبرنگاران و نویسندگان روزنامه‌های همشهری، کیهان، اطلاعات و قدس به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های منفی در مدیریت مصاحبه‌شوندگان با استفاده از روش استقرای تحلیلی انجام گرفت و براساس هر سؤال مصاحبه عمقی جداول کیفی تنظیم شد و سپس داده‌های کیفی به دست آمد، در یک پرسش‌نامه 5گونه لیکرتی مرکب از 9 سؤال بسته و یک پرسش باز تهیه و تدوین شد. نتیجه‌گیری کلی یافته‌های پژوهش نشان داد که خبرنگاران 4 روزنامه کیهان، همشهری، قدس و اطلاعات بر این باورند که مفاهیم اساسی روزنامه‌نگاری توسعه که ابزار اصلی پیشبرد اهداف فرهنگی و اطلاع‌رسانی توسعه پایداراست در حد بسیار کم تا متوسط در این چهار روزنامه پیگیری می‌شود. نتایج یافته‌ای تحلیلی هم بیانگر آن است که مدل مطبوعات توسعه یافته که بتواند اهداف توسعه پایدار را دنبال کنند شامل مدلی است که علاوه بر اینکه از حق آزادی بیان، حق آزادی تبادل اطلاعات برخوردار است کثرت‌گرا بوده و دارای استقلال حرفه‌ای است در مدل مورد نظر، مردم نقش بسیار فعالی دارند. در قالب تشکل‌های مدنی و انجمن‌های منفی در مدیریت مشارکتی جامعه حضور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the role of the press in sustainable development of the country

نویسندگان [English]

  • Minoo badiee dezfooli 1
  • seyed mohammad dadgaran 2
1 PhD in Cultural Affairs Management and Planning, Science and Research Branch, Khorasgan University, Isfahan
2 Associate Professor and Faculty Member of Communication Sciences, Islamic Azad University, Tehran Center
چکیده [English]

Ihe purpose of cinduvting this research is designing a model and explaining the press role in the sustainable development of the country that states the favorable managerial, structural, organizational and national model in the printed media in order to move forward the goals of social-economic, political and cultural sustainable development through highlighting a distinguished position for the press.
The style of research in this thesis is integrated and through applying the qualitative and qualitative research methods and theough using the techniques and instruments of interview and questioner.
The qualitative method starts by posint the sollowing questions: fundamentally is it possimle to implement the sustainable development goals ad plans in Iran?
And in this relevance, on the basis of which model can the press take what role and purpose in the sustainable development field?
In this research, the qualitative method has been implemented by applying the “in-depth interview technique” in order to answer the research questions with the presence of 17 statistical society peope, selected from among the jourmalisrs and the masters of communication sciences.
After analyzing the interviewees approaches by applying the analytic induction the obtained qualitative data got analyzed and based on each question the qualitative charts got set.
After that, the obtained qualitative data got analyzed through the quantitative method and by conducting the Survey method with a purposeful statistical society including the total counting of 93 people, from among the journalists of Keihan, Ettela’at, Qods and Hamshahri Newspapers by means of the descriptive and inferential methods.
In order to open question, the “SPSS software” got explooted.
This questioner got surveyed by 5 likert scale items.
In order that, the quesrioner quwstions contain the favorable features such as objevtivity, performance simplicity, interpretation simplicity, validity and reliability, the krumbach alpha method got ecploted.
Therefore”the Validity” got specified through surveying and analyzing qualitative and quantitative data of press role model on the country sustainable development, basically by emphasizing on the subjects of “God orientation”, “Quran orientation”, “being national” and “being native” of the model and also the mentioned validity got described through considering the effectiveness and sysle in volved it, including the social, cultural, economic, relational, political and psychological sysles as the infrastructures of the model.
This model, in addition to emphasizing on the implementation of the sustainable development goal and the millennium in Iran, also it explained the press role in the country in the training, informing, and awareness providing and creating the participation culture for the people.
In the domain of the city sustainable development, this model states the transformation of the simple press addressees such as residents of city margin region and city residents to the citizen of the civil society relying on the law and dominant over information related to the sustainable development.
In the domain of the villages, in addition to the comprehensive emphasis on the information circulation and training, thie model indicates to the principles of the sustainable development and thw oals of the millennium in the world program. Economic, social, cultural and politival sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Press
  • the Printed Media
  • the Sustainable Development
  • the Managerial Model
  • the Cultural Management
  • the Renovation