تبیین جامعه شناختی رابطه مسئولیت اجتماعی در ارتباطات سازمانی و میزان اثربخشی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز

چکیده

از حدود بیست سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها میباشیم که یکی از مهم ترین مقوله ها در مدیریت بنگاه ها و شرکت ها می باشد و در این پژوهش برآنیم به تبیین جامعه شناختی رابطه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی – انتفاعی و میزان کارآمدی و اثربخشی سازمانی آنان بپردازیم. روش تحقیق در مقاله حاضر روش پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه کارکنان شاغل در بانک پارسیان و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران می باشند که با توجه به فرمول کوکران 215 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش متغیر مسئولیت اجتماعی از مقیاسی محقق ساخته براساس مدل نظری کارول (1991)، سالوسکی وزولچ (2014) و لانتوس (2001) در فرم مقیاس لیکرت متشکل از 16 گویه (آیتم) و با در نظر گرفتن 7 بعد مسئولیت اجتماعی در مدل های مذکور استفاده شده است. همچنین برای سنجش کارآیی و اثربخشی  سازمانی بر اساس تعاریف مفهومی روبرتز  (1992) و سیمپسون  (2002) و مبتنی بر معرف های کارآیی سازمانی از طریق مقیاسی متشکل از 10 گویه در فرم مقیاس لیکرت سنجیده شده است.یافته ها نشان داد بین تقید بنگاه به رعایت مسئولیت های اجتماعی (در ابعاد نیازهای اقتصادی ، رعایت قوانین و مقررات ، رعایت اخلاق کسب و کار ومسئولیت های بشر دوستانه) و میزان کارآمدی سازمانی آن رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the relationship between social responsibility in organizational communication and its effectiveness

نویسنده [English]

  • Mostafa Akbaryan
Faculty member of the Department of Social Sciences, Islamic Azad University and Ahad, Tehran
چکیده [English]

About twenty years ago, we witnessed a conceptual design of corporate social responsibility that is one of the most important categories in the management of firms and companies. In this paper, we are going to explore the sociological explanation of the relationship between corporate social responsibility and corporate profits. And their organizational efficiency and effectiveness. The research method in this paper is a survey method. The statistical population is all employees of Parsian Bank and units of Islamic Azad University in Tehran. According to Cochran formula, 215 were selected as statistical sample. In this research, to measure the social responsibility variable, a researcher-made scale was used based on theoretical model of Carole (1991), Voloski Weslawcz (2014) and Lantos (2001) in the form of Likert scale consisting of 16 items (item) and taking into account 7 dimensions of social responsibility The models are used. It is also used to measure organizational effectiveness and effectiveness based on the conceptual definitions of Roberts (1992) and Simpson (2002) and based on organizational performance indicators through a scale of 10 items in the Likert scale. Findings showed that between firm commitment to Respect for social responsibility (in terms of economic needs, observance of laws and regulations, observance of business ethics and humanitarian obligations) and the level of organizational efficiency of that relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social responsibility
  • Businesses
  • Benefits
  • Efficiency
  • Organizational Effectiveness
  • Islamic Azad University
  • Parsian Bank