نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند

چکیده

امروزه در قرن 21 با توجه به حجم عظیم اطلاعات، افراد به سوی مدیریت اطلاعات هدایت می شوند، با ورود فناوری ارتباطات به سازمان، عملکردهای مدیریت آموزشی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی موثر است که در ابتدا توانمندی ها و فعالیت های حوزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناخته و سپس زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماید. متعاقب آن مدیریت آموزشی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات  می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد مدیران آموزشی شود. در این مقاله سعی شده است ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آموزشی ارایه داده و سپس تاثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای مدیریت آموزشی را توضیح دهد. در ادامه نیز شرایط و فرصت هایی که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت آموزشی فراهم می نماید، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد پژوهش شامل:(کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها)مرتبط با موضوع می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information and communication technology in promoting educational management

نویسندگان [English]

  • abbas norouzi 1
  • Masoumeh Oladian 2
1 Master of Educational Management, Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Azad University, Damavand Branch
چکیده [English]

Today, in the 21st century due to the enormous amount of information, people are directed to the management of information, communications technology into the organization, training management functions can be changed. The change in the effective manner in the field of information technology and communications capabilities and activities to identify and then provide the context of these activities. The subsequent educational management familiar with the new conditions necessary to find the exploitation of the capabilities that information and communications technology can create, promoting educational managers. In this paper has been trying to start a brief history of both of communications and information technology and management and education, and then the impact of the consequences of the information and communications technology to promote education management to explain. It further conditions and opportunities that the application of information and communication technology management provides training, reviewed. Research Methodology present descriptive analysis - research materials include: (books, papers, the end of the letters) associated with the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Information and communication
  • Management
  • Training