کنشگری کاربران ایرانی رسانه های اجتماعی مجازی درزوال و برساخت ارزش های اخلاقی رسانه؛ (مطالعه شش مورد رویداد درشبکه اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه روزنامه نگاری

2 پژوهشگر

چکیده

دراین مقاله شش رویداد در رسانه اجتماعی اینستاگرام که در حال زوال و برساخت ارزش های اخلاقی و مورد بحث کاربران ایرانی قرارگرفته اند مطالعه شده است. این شش رویداد در فاصله سال های 1397 تا 1398 در اینستاگرام آغاز شد و دامنه بحث مربوط به آنها در سایر رسانه ها و وب سایت های فضای مجازی گسترش پیدا کرد. هدف ازاین پژوهش چگونگی زوال و برساخت ارزش های اخلاقی در شبکه اینستاگرام با رویکرد کنش ارتباطی (حوزه عمومی) یورگن هابرماس است. مطالعه به شیوه کیفی با رویکرد اکتشافی و برمبنای کامنت و نظرات کاربران حول این شش رویداد مبنای تحلیل بوده است. ازمیان هزاران کامنت کاربران فضای مجازی درباره هر رویداد مورد بررسی در مجموع 296 کامنت برای تحلیل انتخاب شدند. این نظرات در قالب مدل کیفی برآمده از دل داده ها با عنوان «مدل کنشگری کاربران ایرانی» دربرساخت و زوال ارزش های اخلاقی رسانه های اجتماعی مجازی(اینستاگرام) ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activism of Iranian virtual social media users in the decline and construction of media ethical values; (Study of six events on Instagram)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kiya 1
  • nahid saadat sirat 2
1 Professor and Director of Journalism Department at Allameh Tabatabai University
2 researcher
چکیده [English]

Abstract
In this article, six events on Instagram social media that are declining and building moral values ​​and discussed by Iranian users have been studied. These six events started on Instagram between 1397 and 1398, and the scope of discussion related to them expanded in other media and cyberspace websites. The purpose of this study is how to deconstruct and construct moral values ​​in the Instagram network with the approach of communication action (public domain) Jürgen Habermas. A qualitative study with an exploratory approach and based on comments and opinions of users around these six events has been the basis of analysis. From the thousands of comments made by cyberspace users about each event under review, a total of 296 comments were selected for analysis. These comments are presented in the form of a qualitative model derived from the heart of the data entitled "Iranian users' activism model" in the construction and decline of the moral values ​​of virtual social media (Instagram).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Media
  • Instagram
  • Users
  • moral values
  • Decay and Construction