فضای رسانه‌ای– دیجیتال کثرت گرا: پیش شرط برای حل بحران کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اقدامات دولت ها به منظور غلبه بر پاندمی کووید 19 باید در چارچوب ضوابط حقوق بشر، دموکراسی و دولت قانونمند انجام بگیرد. و اما درگیر و دار بحران، آن هم بحران مربوط به سلامت عمومی، برخورداری از آزادی بیان (شامل آزادی انتشار و پخش، آزادی دریافت و یا همان دسترسی به اطلاعات و آزادی جست و جو)که از ستون های دموکراسی به شمار رفته از ضروریات بوده و حتی جنبۀ حیاتی دارد، نه تنها نباید محدود شده بلکه باید مورد حمایت هر چه بیشتر قرار بگیرد. در این تحقیق مجموعه فعالیت ها و اقدامات سازمان های منطقه ای بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری در راستای حمایت قوی از آزادی بیان در چنین وضعیت بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نهادهای یاد شده یک صدا بر لزوم ایجاد فضای رسانه ای – دیجیتال آزاد مستقل و کثرت گرا به گونه ای که آزادی روزنامه نگار، آزادی مطبوعات ، آزادی اینترنت محقق شده، شهروندان قادر باشند به منابع اطلاعاتی متنوع دسترسی داشته باشند تأکید کرده اند. در دموکراسی گردش آزاد و شفاف اطلاعات و اخبار، اعتماد عمومی را جلب کرده ترس و وحشت شهروندان کم تر شده، خود جوش و با رغبت توصیه های دولتمردان در امر سلامت را عملی کرده و به این ترتیب سلامت عمومی ارتقا پیدا می کند. در نهایت  به در هم تنیدگی آزادی رسانه، اعتماد عمومی و سلامت عمومی پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

De l’importance de preserver un environnement propice au pluralisme des medias en periode de Pandemie

نویسنده [English]

 • Roya motamednejad
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

La crise du coronavirus a été l’occasion pour les institutions regionales et internationales et d’autres institutions specialisees en matiere des droits de l’homme de rappeler l’importance qu’il y’a  de respecter et de proteger en periode de pandemie, les libertes fondamentales telles que la liberte d’expression, la liberte des medias, la liberte d’internet, le libre exercice des journaliste, etc…L’urgence sanitaire ne devrait  aboslument  pas servir de pretexte pour museler la presse, en ligne mais aussi hors ligne. Le droit a l’information fait partie integrante de la liberte d’expression, et c’est surtout en periode de crise sanitaire que les citoyens ont le plus besoin d’avoir acces a des informations credibles, afin de pouvoir prendre les decisions judicieuses concernant leur propre sante et la sante de leur proche. Une societe informee est sans aucun doute mieux armee face a des situtations exceptionnelles de pandemie. Or de nombreux Etats ont pratique la censure durant cette periode, ce qui a amene des institutions telles que l’Unesco, Le Conseil de l’Europe, le rapporteur special des Nations Unies en matiere de la liberte d’opinion et la liberte d’expression, entre autres, a condamner de telles actes et d’affirmer qu’il convenait tout en essayant d’attenuer la crise sanitaire mondiale, de preserver la liberte d’expression et d’information. Des medias libres, independants, et pluralistes mais egalement  un environnement numerique ou l’acces a internet reste libre et sans obstacle, demeurent indubitablement les  indicateurs permettant de garantir non seulement la sante des etats democratiques, mais aussi  la sante tout court des citoyens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pandemie
 • Coronavirus
 • liberte d’expression
 • journalistes
 • UNESCO
 • Conseil de l’Europe
 • rapporteur special de l’ONU
 • droit a l’information
 • acces a internet
 • haut debit