نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ مطالعه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

پژوهش حاضر با هدف "شناخت رابطه تماشای برنامه­های ترویج کتابخوانی در تلویزیون با فرهنگ مطالعه در دانشجویان" که هدف اصلی تحقیق است اجرا شده است و در این راستا تماشای برنامه­های ترویج کتابخوانی به عنوان متغیر مستقل و فرهنگ مطالعه به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفته­اند. روش تحقیق در مطالعه حاضر پیمایشی و برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای  و میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است؛ روایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد . جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، سوره و آزاد واحد علوم تحقیقات ورودی سال­های 95 و 96 تشکیل می دهند. جامعه آماری تحقیق 1050 نفر وحجم نمونه مورد مطالعه برابر با 281 نفر است و پاسخگویان به صورت تصادفی مطبق متناسب با حجم انتخاب شده­اند؛ سپس نتایج استخراج و با استفاده ازSPSS  تحلیل گردید. سپس یافته­ها توصیف و توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای زمینه­ای و مؤلفه­های فرهنگ مطالعه که شامل "خرید کتاب"، "مطالعه روزانه"، "کتاب­های امانت گرفته شده از کتابخانه"، "کتاب­های نگهداری شده در خانه" و "مطالعه نوع خاصی از کتاب" است تشریح شده است. فرض وجود رابطه بین متغیر مستقل با مؤلفه­های فرهنگ مطالعه مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تماشای برنامه­های ترویج کتابخوانی در تلویزیون با فرهنگ مطالعه دانشجویان رابطه دارد که برای رسیدن به این نتیجه به بررسی نتیجه مؤلفه­های فرهنگ مطالعه استناد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Television in Promoting Students Reading Culture

نویسندگان [English]

  • zahra taheripour 1
  • Fatemeh Yazdani 2
1 Dean of the Faculty of Culture and Communication, Soura University
2 Master of Communication Sciences, Soura University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the relationship between watching TV promotion programs with students' reading culture and their study culture. Are. The research method in this study is a survey and library and field method were used to collect data. The statistical population of this study consisted of communication science students from Allameh Tabatabai University, Tehran, Soura and Azad Entrance Science Research Branches of 95 and 96 years. The statistical population of the research is 1050 people and the sample size is 281 and the respondents were selected randomly according to the size of the study. Simple random sampling was performed. The results were extracted and analyzed using SPSS. Next, the findings describe and distribute the frequency of the respondents according to the contextual variables and components of the study culture, including "book purchase", "daily study", "library borrowed books", "home-held books". And "studying a particular type of book" is described. The hypothesis of the relationship between the independent variable and the components of the study culture was statistically tested. The results show that watching television promotion programs on television is related to students' reading culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study culture
  • promoting reading
  • Television
  • Ketab Baz
  • Nasim Channe