جایگاه ادبیات درمانی در ارتباطات زنانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علّامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بی تردید زن رکن اساسی خانواده است. اگر پزشک و روانشناس و جامعه شناس، برای بهبود وضعیت جامعه تلاش می کنند، یک معلم به ویژه اگر زن باشد کجا می تواند نقش آفرینی کند؟ سروده های حماسی ایلیاد هومر، حماسه­های ملی چین و ژاپن، گاتاهای زرتشت، مزامیر داود و قصاید سلیمان و وِداها و اوپانیشادهای هندی، کهن­ترین آثار مکتوب بشری هستند. رسالت این متون، از دیر باز گشودن روزنه­های شناخت به روی انسان و راهی مطمئن جهت برقراری ارتباط میان آنان بوده است. مارکوس لوکانوس، از شعرای روم قدیم ، در باره­ی شعر گفته است: ای نیروی مدهش و شگفت آور الهی...ای شعر! تنها تو می توانی همه را از چنگال مرگ نجات دهی! به خاطر همین نیروی شگفت است که در طول تاریخ ادبای بسیاری در رشته­های مختلف اعم از پزشکی و فیزیک و غیره خالق ادبیات شده­اند. امروزه منتقدان بسیاری معتقدند که ادبیات، تعادل روانی خواننده و جامعه را برقرار می سازد. سازمان جهانی یونسکو هر ساله برنامه­هایی با عنوان ادبیات درمانی، تدارک می بیند. با پیچیدگی­های زندگی انسان معاصر و توجه به جایگاه­های بالای مدیریتی زنان در جهان، می توان نسخه­ی درمانی قابل اطمینانی برای جامعه­ی بیمار جهانی نوشت. بایستی با برقراری ارتباط بیشتر میان زنان و اقشار مختلف جامعه، با ادبیات و با به کارگیری توان بالای ارتباطی زنان، جامعه را به سمت آرامش سوق داد. پیشگامی زنان در این فراخوانی، کم هزینه­ترین، ساده ترین و در دسترس ترین نسخه­ی درمان بیماری جامعه­ی جهانی است. اگر جامعه­ی جهانی بتواند به این مهم دست یابد، به آرامش  و شکوفایی وامنیت انسان دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literature Therapy, Behavioral Model of the Future Woman

نویسندگان [English]

  • robabeh ramezani 1
  • amir mesgar 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in Arabic Language and Literature, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Undoubtedly, woman is the basic cornerstone of family. If a physician or a psychologist or a sociologist attempts to improve the society, where does a teacher, most specifically if the teacher is a woman, play her role? The epic poems in Homer’s Iliad, the national epics of China and Japan, the Zoroastrian Gathas, David’s psalms, Solomon’s odes, and the Indian Upanishads and Vedas are considered as the most ancient written human texts. These texts had the mission to open windows to human cognition. Regarding poetry, Marcus Lucanus, one of the Roman poets, contemporary with Jesus Christ, has stated: “Ye, the Divine, amazing power, ye poem, you alone can save all from the claws of death”. Throughout history, many physicians have been great literary men. In Iran, Avicenna, Attar, Khayyam Nayshaburi, Borzouyeh, the Persian physician, have created part of the great literature. Today, critics like I. A, Richards believe that literature establishes the mental balance of the reader and the society.  Every year, The United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) holds literature therapy programs. Considering the current complex human life throughout the world, in which women enjoy high levels of management, a reliable therapeutic prescription can be developed for the sick society in the world: women should be made cautious. They should be familiarized with literature. My studies have focused on literary criticism and women's affairs, and the compilation of dictionary and literature. A conscious mind is humans’ most prominent capability. Mindfulness and meditation exercises, applying literary advisors and satirists in clinical treatments such as health and care centers, as well as in public places like parks, markets, exhibitions, libraries could be a considerable support. Women being pioneer at this call is the most cost-effective, and accessible therapy for this ill global community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • literature therapy
  • future
  • Family
  • therapeutic prescripti