تحلیل رضایت مخاطبان از کارکرد رسانه‌ها در رابطه با مخاطرات شایع در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چکیده

وقوع احتمال بعضی حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و یا شیوع بیماری‌های فصلی در تهران سالانه آسیب‌های متعددی متوجه مردم می‌کند. لذا ارائه آموزش‌های رسانه‌ای مناسب و لازم برای آشنایی با مخاطرات مذکور و شیوه‌ مقابله و پیشگیری از آن‎ها، از جمله راهکارهای اصولی، به منظور کاهش خسارات وارد بر خانواده‌هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رضایت شهروندان تهرانی از کارکرد رسانه‌ها در اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم جهت مقابله با مخاطرات شایع، است.  روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی با سنجش رابطه علی بین متغییرهای پژوهش است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه افراد ساکن در کلان شهر تهران است که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه­ای بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارSpss  انجام و برای بررسی فرضیات از آزمون ویلکاکسون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که بین سن پاسخگویان، میزان تحصیلات آن‌ها و مدت زمان استفاده از رسانه‌های جمعی با میزان رضایت مخاطبان از کارکرد اطلاع رسانی و آموزشی رسانه‌ها رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنین رضایت مخاطبان از کارکرد رسانه‌ها در بعضی مخاطرات همچون زلزله و طوفان‌های شدید بعد از حادثه بیشتر شده و در بعضی حادثه‌ها همچون سیل، قبل حادثه، رضایت مخاطبان استفاده­کننده از رسانه‌های جمعی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Audience Satisfaction with the Function of Media In Relation To Prevailing Disasters in Tehran Metropolis

نویسنده [English]

  • Dawood Agharafii
Assistant Professor, National Library and Archives of Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Some natural disasters, such as floods, earthquakes, or seasonal illnesses in Tehran, cause many harm to people annually. Therefore, providing appropriate and appropriate media training to familiarize with these risks and how to deal with them and prevent them, are the main strategies to reduce the damage to families. The purpose of this study was to investigate the satisfaction of Tehran citizens with the function of the media in providing information and training to deal with common hazards.  The research method used is descriptive-survey with measuring the causal relationship between research variables. The statistical population of this study included all residents of Tehran metropolis who were selected by simple random sampling and using Cochran formula 301 subjects. The method of data collection was a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and Wilcoxon test was used to test the hypotheses.  The results showed that there was a significant positive relationship between the respondents' age, their level of education and duration of use of mass media and their satisfaction with the information and educational function of the media. Audience satisfaction with media performance is also increased in some hazards such as earthquakes and severe storms after an accident and in some events such as floods, before the accident, the audience satisfaction of the mass media users is greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural hazards
  • Transmissible diseases
  • Information
  • Education
  • Media