نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه آزاد. علوم تحقیق تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این خبرگزاری است. پژوهش حاضر را می‌توان از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی محسوب کرد.جامعه آماری تحقیق را تمامی کارکنان خبرگزاری شهر تهران تشکیل می دهد. که تعداد آنها 600 نفر است. برای نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. براساس فرمول کوکران 234 نفر از کارکنان خبرگزاری شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته­های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد نمونه های آماری تحقیق از لحاظ سن در میانگین 31 تا 40 سال (57.83%) بودند. همچنین در نمونه ی آماری 63.05% درصد از نمونه ها  را مرد تشکیل دادند و 36.95% درصد را زن تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی در زمینه ی سطح تحصیلات نمونه های آماری تحقیق به مدرک تحصیلی کارشناسی (64.25%) اختصاص دارد و کمترین فراوانی مربوط به مدرک کارشناسی ارشد (4.82%) است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی در شهرت و اعتبار عمومی، پذیرش اطلاعات در مخاطبان، کیفیت ادراک شده اطلاعات و ارزش ادراک شده اطلاعات نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the role of social networks in branding the IRNA news agency

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moghaddar 1
  • somayeh Tajik Esmaeili 2
1 Masters in social relation science, Azad university, Olom tahghighat , Tehran
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of social networks in branding the IRNA news agency. The present study can be considered as a descriptive-survey research and research project. The statistical population of the survey is all Tehran City news agency staff. That number is 600 people. For sampling, a purposeful sampling method was used in this research. Based on the Cochran formula, 234 employees of the Tehran news agency were selected as the statistical sample. Findings showed that the highest percentage of statistical samples of the research was in the age range of 31-40 years (57.83%). In the statistical sample, 63.05% of the samples were male and 36.95% were female. The results showed that the highest frequency in the field of education was in the research sample (64.25%) and the least amount is related to the master's degree (4.82%). Research findings suggest that social networks play a role in popularity, public acceptance, perceived information quality and perceived value of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Branding
  • IRNA news agency