پژوهشی برای تبیین تعریف خبر در روزنامه نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه رسانه و تبلیغ دانشگاه سوره

چکیده

یکی از مشکلات آموزش و یادگیری خبر در روزنامه نگاری ابهام درتعریف «خبر» است.تعاریفی که بیشتر جنبه نظری داشته و در عمل به یادگیری افراد کمک نمی کند. بدون شناخت خبر، شناخت «عناصر» و «ارزش های خبری» که بیشترین مباحث را در تهیه و تنظیم خبر در بر می گیرد، اگر نگوییم ناممکن، می توانیم بگوییم دشوار و پیچیده است.
در این پژوهش محقق با استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مشاهده ومصاحبه با روزنامه نگاران با تجربه تعریفی جامع ومانع برای خبر تدوین نماید.نتیجه این تحقیق دستیابی به این تعریف است که: «خبر فرایند ارزش گذاری عناصر رویداد عینی است، با توجه به منافع فرستنده و نیاز مخاطب.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research to explain the definition of news in journalism

نویسنده [English]

  • omid ali masoudi
Associate Professor, Department of Media and Propaganda, Soura University
چکیده [English]

One of the problems in the training of news in the journalism is the ambiguity in the definition of "news." The most recent commentary does not help in learning individuals. Without knowing definition of news, we can say that it is difficult and complicated for recognize the "News Elements" and "News Values", and it is not impossible cover most of the issues in the preparation and setting up of news.
In this research, the researcher uses the qualitative research methodology and observing and interviewing experienced journalists with a comprehensive definition for reporting. The result of this research is to achieve this definition: »The news of the process of evaluating elements of an event is objective, taking into account the interests of the sender and The need for the audience.«

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Journalism
  • News Definition
  • news values
  • News Elements