تبیین رابطه مسئولیت اجتماعی رسانه ای بنگاه های اقتصادی – انتفاعی و هنجارهای اخلاقی و دینی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی و بانک پارسیان در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان موضوعی حساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه های بازاریابی و مدیریت مطرح شده که بخش مهمی از زبان کسب وکار روزمره آنان را به خود اختصاص داده است و در این پژوهش برآنیم به تبیین رابطه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی – انتفاعی  و هنجارهای اخلاقی و دینی بپردازیم.
روش:روش تحقیق در مقاله حاضر روش پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه کارکنان شاغل در بانک پارسیان و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران می باشند که با توجه به فرمول کوکران 215 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش متغیر مسئولیت اجتماعی از مقیاسی محقق ساخته براساس مدل نظری کارول (1991)، سالوسکی وزولچ (2014) و لانتوس (2001) در فرم مقیاس لیکرت متشکل از 16 گویه (آیتم) و با در نظر گرفتن 7 بعد مسئولیت اجتماعی در مدل های مذکور استفاده شده است. جهت سنجش هنجارهای دینی و اخلاقی از مقیاسی محقق ساخته متشکل از 12 گویه و با اقتباس از مقیاس های دینداری گلاک  و استارک ، شجاعی زند و محمدی در فرم مقیاس لیکرت و با درنظر گرفتن دو بعد جهت گیری های دینی و ارزشی بنگاه (با 5 آیتم) والتزام و تقید مدیران و مسئولین بنگاه به رعایت اخلاق، ارزش ها ، احکام و فرائض دینی (با 7 آیتم) استفاده شده است. یافته :یافته‌ها نشان داد جهت گیری های دینی و ارزشی بنگاه (امور بیرونی) سبب ارتقاء مسئولیت های اجتماعی آن می‌گردد و تقید و التزام عملی مدیران بنگاه های اقتصادی تحت مطالعه به اخلاق، اصول، ارزش ها و فرائض دینی مسئولیت اجتماعی بنگاه را متاثر می سازد و با آن رابطه مستقیم دارد. بحث: مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی و انتفاعی به شدت متاثر از باورها و اعتقادات دینی آنان بوده و بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی و ارزش های اخلاقی و اعتقادات فرهنگی حاکم بر جامعه استوار است، به طوری که بسیاری از رفتارها، تصمیمات، برنامه ها و اهداف سازمان و بنگاه در عمل، رفتار، نیات و انگیزش کارکنان و مدیران نمایان است و هر دو تا حدود زیادی متاثر از ارزش های دینی، باورهای فرهنگی و مقتضیات عرفی است و اساسا ریشه در اخلاقیات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between Social Responsibility in Economic- Profit enterprises Based on Moral and Religious Norms (Case study: Islamic Azad University and Parsian Bank branches in Tehran)

نویسنده [English]

  • Mostafa Akbaryan
Associate Professor Department of Media and Communication, Islamic Azad University
چکیده [English]

 
Introduction: Corporate social responsibility is considered as a sensitive issue requiring attention in the areas of marketing and management, which is an important part of their everyday business language. In this research, we are going to explain the relationship between the social responsibility of enterprises - Profit and ethical and religious norms.
Method: The research method in this article is a survey method. The statistical population is all employees of Parsian Bank and units of Islamic Azad University in Tehran. According to Cochran formula, 215 individuals were selected as statistical sample. In this research, to measure the social responsibility variable, a researcher-made scale was used based on theoretical model of Carole (1991), Voloski Weslawcz (2014) and Lantos (2001) in the form of Likert scale consisting of 16 items (item) and taking into account 7 dimensions of social responsibility The models are used. To measure the religious and moral norms of a researcher-made scale consisting of 12 items and adapted from the scale of religiosity of Glacier and Stark, Shojaee Zand and Mohammadi in the form of Likert scale and taking into account the two dimensions of religious and value orientation of the firm (with 5 items ) Waltzam and the commitment of the managers and officials of the firm to the observance of ethics, values, religious rulings (with 7 items). Findings: The findings show that the religious and value orientations of the firm (external affairs) enhance its social responsibility, and the commitment and commitment of the managers of the enterprises under study to ethics, principles, values ​​and religious principles of corporate social responsibility Affects and is directly related to it.
Discussion: The social responsibility of businesses and financial and financial institutions is heavily influenced by their religious beliefs and beliefs and is based on accepted social values ​​and ethical values ​​and cultural beliefs prevailing on society, so that many behaviors, decisions The goals and objectives of the organization and firm are evident in the practice, behavior, intentions and motivation of the staff and managers, both of which are largely influenced by religious values, cultural beliefs, and customary requirements, and are fundamentally rooted in morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social responsibility
  • business enterprises
  • profits
  • ethical and religious norms
  • Islamic Azad University
  • Parsian Bank