نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رسانه و ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی است. تحقیق حاضر یک تحقیق کمی است که از نظر هدف که کاربرد نتایج در یک زمینه خاص است، کاربردی بوده و از نظر نوع گردآوری داده‌ها و اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است و چون تحقیق در یک دوره زمانی انجام شده و داده‌ها طی یک مدت‌زمان خاص جمع‌آوری شده است، از نظر زمان مقطعی محسوب می‌شود. جامعه آمار این پژوهش  را 180 نفر از کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی استان تهران تشکیل داده است. با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود نیز حجم نمونه 105 نفر تعیین شد. داده‌های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLSو مدلیابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه نیز توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل‌سازی معادلات ساختاری است، بررسی شد. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین عوامل متغیر عوامل جمعیت شناختی کاربران شبکه‌های اجتماعی، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، عوامل فرهنگی و مذهبی اعتماد به نهادهای نظم و قانون و ارتقا احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Promoting Social Security Using Elite Experts and National Cyberspace Experts

نویسندگان [English]

  • Hassan Darzyan Rostami 1
  • Farzanh Behzadpour 2
1 Associate Professor Department of Media and Communication, Islamic Azad University
2 MA Student In Media and Communication, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of social networks in promoting the sense of social security using the opinion of elites and experts of National Center for Cyberspace. The present study is a quantitative research that is applied in terms of the purpose of applying the results to a particular field and is a type of structural equation modeling in terms of data collection and descriptive-survey data collection and because the research is conducted over a period of time. It is done and the data is collected over a specific period of time, considered as cross-sectional. The statistical population of this study was composed of 180 experts of National Center for Virtual Space of Tehran province. Using Cochran's formula for finite population, the sample size was 105. Research data were collected through questionnaire and analyzed using SmartPLS software and structural equation modeling. The validity of the questionnaire was also assessed by two convergent and divergent validity criteria that are specific to structural equation modeling. The results of the research hypotheses showed that there is a positive relationship between the variables of demographic factors of social network users, social media use, cultural and religious factors, trust in law and order institutions and promotion of the sense of social security using the elites and experts of National Cyberspace Center. And there is meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking
  • Social security
  • National Cyberspace Center