نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفه‌ای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفه‌ای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه  است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن،  پرسشنامه محقق ساخته  است. جامعه آماری شامل کلیه  کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه بوده و بر اساس فرمول کوکران 217 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند . در نهایت با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از نظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه، رابطۀ معناداری بین نقش رسانه ملی در جذب جوانان به سمت فوتبال حرفه ای و افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه وجود دارد. یافته‌ها همچنین مؤید این است که از نظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه،  بین رسانه ملی و جذب سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای و میان رسانه ملی و اطلاع رسانی دقیق از فوتبال  هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of National Media in Iran Professional Football

نویسندگان [English]

  • somayeh Tajik Esmaeili 1
  • Mehdi Vaezi 2
1 Associate Professor Department of Media and Communication, Islamic Azad University
2 MA Student in Media and Communication, Islamic Azad University
چکیده [English]

The goal of this project is the survey role of  national media in  iran professional football and this project is  case of description &calibration.many question has distributed to manger and coach and officer of football department.fainaly with use of software like AMOS and SPSS process of this data and information.at the end there is comuinication between survey role of national media and observe youth of football and development football in social Football in iran has progrmmed in 17 recently  years   but and all of media in iran like newspaperand radio and social media  coverd it. National media  has been on of for professional football in iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national media
  • professional football
  • Youth
  • Media