تحلیل مضامین توئیت های جریان های سیاسی ایران در حوادث دی ۱۳۹۶

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف مقاله شناخت مضامین اصلی توئیت های چهره های وابسته به جریان های سیاسی ایران در حوادث دی ۱۳۹۶ است. علت انتخاب توئیتر به عنوان محمل پژوهش تبدیل شدن آن به رسانه ای جریان ساز در ایران و نیز گرایش شخصیت ها و تشکل های سیاسی به بهره گیری از آن به منظور انتقال دیدگاه های سیاسی خود در سال های اخیر از جمله در حوادث یاد شده است. پرسش اصلی مقاله این است که جریان های سیاسی در ایران چه نگرشی به این اعتراضات داشتند و چگونه آن را تبیین کرده اند؟ پژوهش از نوع کیفی است که با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق نیز پیام های توئیت شده چهره های منتسب به جریان های سیاسی در قبال این حوادث است.  یافته‌های پژوهش در قالب پنج مضمون « ماهیت و نوع رویداد، عوامل داخلی و خارجی، مطالبات، پیامدها و راهکارها» دسته بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد از نگاه چهره های وابسته با جریان های سیاسی ایران با وجود برخی اختلافات، اما حوادث دی ۱۳۹۶ از نوع اعتراض و با ماهیت غالب مردمی بوده است که مشکلات اقتصادی و انسداد سیاسی مهمترین علل داخلی آن را شکل داده است. همچنین احتمال گسترش ناآرامی ها در سطح کشور مهمترین پیامد برشمرده شده برای اعتراضات بوده است. لزوم توجه به مطالبات اقتصادی و نیز مطالبات سیاسی نیز بهترین راهکار برون رفت از نگاه توئیت کنندگان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the Political wings Tweets During the Iran protests on January 2017

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babaee 1
  • parvane Ahmadi Rad 2
1 Assistant Professor of Political Science, Kharazmi University, Iran
2 Master of Political Science, Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

The purpose of the article is to identify the main themes of elite’s tweets attributable to the political wings of Iran during the protests of January 2017. Becoming twitter as a streamer media in Iran, and the tendency of political elite and organizations to use it in recent years, especially in those events, is the best the reason for choosing tweeter as a subject to study. The main question is how the Iranian political wings were explained the events of January 2017 in their tweets? The study is a qualitative research method implemented by MAXQDA software using thematic analysis method. The statistical population is the tweeted messages of some political elites attributable to political wings in regard to these events. Findings of the research showed that the political wings elites, by some varieties have explained those events as protest with the prevailing public nature, which has caused due to economic problems and political obstruction as the most important internal causes; the spread of unrest in the country has been the most significant consequence of the protests; and the immediately attention to economic claims as well as political demands is the best way to be get rid of that circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Claims
  • January 2017
  • Political wing
  • Protests
  • Twitter