هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی دارای نسخه انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و تبلیغات، دانشکده سوره، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. تهران. ایران

3 مدرس دانشگاه سوره. تهران. ایران

چکیده

هدف این پژوهش آن است تا رابطه بین هوش فرهنگی با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی دارای نسخه انگلیسی را بررسی کند. جامعه آماری شامل کلیه خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزارهای شهر تهران است که نسخه انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد 130 نفر است که 113 نفر از آنها به پرسشنامه ها جواب دادند. برای گردآوری داده ها در این تحقیق از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (2005) در آمریکا و برای عملکرد شغلی از تست پترسون (1990) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که 9/0 درصد پاسخگویان از نظر هوش فرهنگی در سطح کم، 1/22 درصد در سطح متوسط، 2/60 درصد در سطح زیاد و 8/16 درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. همچنین این نتایج حاکی از آن است که از نظر عملکرد شغلی 2/6 درصد پاسخگویان در سطح متوسط، 8/39 درصد در سطح زیاد و 54 درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. آزمون فرضیات تحقیق نیز گویای آن است که بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی رابطه همبستگی وجود ندارد و در میان مولفه های هوش فرهنگی نیز، این رابطه تنها درباره بُعد شناختی هوش فرهنگی و عملکرد شغلی ملاحظه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence and its Relationship with Job Performance of Reporters in Iranian English Newspapers and News Agencies Having an English Website

نویسندگان [English]

  • Marjan Golpira 1
  • Majid Rezaeian 2
  • . Hossein Basirian Jahromi 3
1 Department of culture and advertising, Soore University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Culture and Communication, Soore University, Tehran, Iran
3 Communications researcher, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
This research aims to study the relationship between cultural intelligence, also known as cultural quotient (CQ), and job performance (JP) among Iranian reporters in local English newspapers and news agencies in Iran’s capital, Tehran. In the survey-type and questionnaire based study some 113 reports, out of 130, were examined at three newspapers and six news agencies. Two sets of standard questionnaires were hand delivered, given to either reporters themselves or their supervisors for distribution among them. The CQ questionnaire was designed by the Cultural Intelligence Center (2005) in the United States and JP by Paterson (1990). An SPSS software program was used to analyze the collected data and Cronbach's alpha coefficient was employed to measure reliability and consistency of data. The figures turned out to be 0.880 and 0.836 for CQ and JP respectively. The research reveals that there are differences among reporters regarding their evaluative attitudes towards CQ and JP. The findings specifically show that 0.9 percent of respondents have low CQ, 22.1 percent have average CQ, 60.2 percent have high CQ, and 16.8 percent have very high CQ. Additionally, reporters vary in their job performance as 6.2 percent of them have average JP, 39.8 percent have high and 54 percent have very high JP. This study illustrates that there is no relation between CQ and JP and therefore, CQ has no direct effect on JP. Among the four dimensions of CQ only cognitive proved to have an impact on JP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : culture
  • cultural intelligence
  • job performance
  • Media
  • reporters