روش تحلیل راهبردی (SWOT) در ارتباطات و رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره ، تهران، ایران

چکیده

تحلیل راهبردی یا سوات روشی برای دستیابی به راهبردهای سازمان از طریق شناخت نقاط قوت و ضعف درونی سازمان و فرصت­ها و تهدیدهای بیرونی آن است. تحلیل سوات روشی برای ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سازمان است. در این روش براساس شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و نوع­شناسی محیط سازمان، راهبردهای قوت ـ فرصت، قوت ـ تهدید، ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهدید ارائه می­شود. با کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ماتریس SPACE برای تعیین و ارزیابی موقعیت سازمان به کار می­رود و به کمک آن راهبرد فعلی و مطلوب ترسیم می­شود. پس از تعیین موقعیت از طریق ماتریس QSPM به ارزیابی و اولویت­بندی راهبردها و انتخاب راهبرد بهینه پرداخته می­شود.
روش سوات برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی ـ توصیفی (کشف عناصر چهارگانه و توصیف ابعاد آن در جامعه مورد بررسی)، بر حسب کاربرد ارزیابی ـ راهبردی (ارزیابی سازمان و محیط و ارائه راهبرد برای تقویت و بهبود) و نوع پژوهش تلفیقی (کمی ـ کیفی، در شناخت عناصر و ابعاد از طریق اسناد، مصاحبه، روایت­ها کیفی و درجه­بندی، اولویت­بندی و وزن­دهی و محاسبه اولویت راهبردها کمی) است. با توجه به نگاه به آینده و ترسیم وضعیت مطلوب در آینده از نوع پژوهش­های آینده­پژوهی نیز به شمار می­رود. واحد تحلیل این روش دارای سطوح مختلف خرد، میانه و کلان است. در جامعه آماری ویژگی بارز جامعه که به نخبگان معروف هستند شناخت کامل از فضای داخلی و بیرونی سازمان و احاطه به ابعاد موضوع است. حجم نمونه مشخصی ندارد و کفایت حجم نمونه در متن پژوهش مشخص می­شود. حجم پیشنهادی مطلوب برای گرداوری اطلاعات در این روش در صورتی که از شیوه کل­شماری یا سرشماری استفاده نشود 60 تا 70 نفر است. روش نمونه­گیری در سوات به موضوع و ویژگی جامعه آماری بر می­گردد اما عمدتاً از شیوه نمونه­گیری گلوله برفی و روش تیپیک استفاده می­شود تا اینکه به اشباع نظری دست یابد. تکنیک­های گرداوری اطلاعات مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه­ای، مصاحبه انفرادی یا گروهی، پرسشنامه و کارت متوازن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy analysis method (SWOT) in communication and media

نویسنده [English]

  • Yousef khojir
Assistan Professor Department of Culture Faculty of Communications, Sore University
چکیده [English]

Strategy analysis method or SWOT is for achieving to application of organization by recognition of internal weakness point and external opportunities and threats of organization. SWOT analysis is the method for drawing existed and desirable situation of organization. In this method according to recognition of weakness points, strength points, opportunity, threat, and kinds of organization environment present strength- opportunity, strength – threat, weakness – opportunity and weakness – threat application. By helping of assessment matrix of eternal factors (IFE) and assessment matrix of external factors (EFE), use from SPACE matrix for determination and assessment of organization situation and draw existed and desirable application by helping it. After determination of situation by QSPM matrix, perform assessment and preference of applications and select optimum application.
SWOT method is according is according to exploration – descriptive data collection (detection of fourfold principles and description of its dimensions in society) assessment – application (assessment of organization and environment and presentation of application for reinforcement and well-being) and composing research quantity- quality, in recognition of principles and dimensions by documents interview, qualitative narrative, priority, grading and accounting of priority of qualitative application. According to the future and drawing desired situation in future, this research is kind of future research. Analysis unit of the research includes different levels: small, middle, and huge. In the statistical society, the outstanding characteristic of society that are known as best-part is complete recognition of internal and external space of organization and surrounding to subject dimensions, the  volume has not distinguished sample and sufficiency of sample volume distinguishes in research context. Desired proposed volume for data collection in the method is 60 to 70 people if do not use from census method, sampling method in SWOT depends on the  subject and characteristic of statistical society, but mainly use of snowball sampling method or typical method until obtain theoretical saturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT method
  • Media Organization
  • SPACE matrixes
  • QSPM matrixes and relation application