نقش مطبوعات ادبی در ترویج وطن دوستی (باتاکید بر قیصرنامه ادیب پیشاوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور

2 هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان همدان

چکیده

منظومه ی حماسی قیصرنامه، مشهورترین اثر ادیب پیشاوری است ،که مشتمل بر14000بیت است و به تقلید و وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است.کثرت اطلاعات ادیب از فرهنگ اسلامی وعلوم مختلف قدیم وتبحرش در لغت فارسی وعربی موجب گردید که شعرش مشحون از اطلاعات ومعلومات مختلف باشد. ادیب پیشاوری قیصرنامه را در توصیف «ویلهم دوم» امپراطور آلمان ومبارزات آلمان درجنگ جهانی اول در برابر انگلیس وهم پیمانانش سروده است.حب وطن وعشق به استقلال مملکت، مذهب وسیرت ادیب بود. هیچ گناهی را بزرگتر از خیانت به وطن وتمایل به اجانب نمی دانست. این مقاله مارا با یکی از برجسته ترین درون مایه های شعر وی که میهن دوستی است، آشنا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of literary press in promoting patriotism (With the testimony of Adib Peshawari's Qaissrat)

نویسندگان [English]

  • Asieh Zabihnia Emran 1
  • ali najafi 2
1 Associate professor of language and literature at Payame Noor University
2 Asssistant Profosur of Persian Language and Literature, University of Farhangian, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The epic poetry of Khezar-e Sharqi, the most famous literary work of the Prophets, consisting of 14,000 bits, is composed of the imitation and weight of Ferdowsi's Shahnameh. The vast array of literary information from different Islamic and different languages ​​of the old and its Persian and Arabic dialects caused its poetry to be mixed with information and knowledge. . Adeib wrote the pre-Quran in the description of "The William II" of the German emperor and the German battles in the First World War against Britain and his allies. Homeland and love were the independence of the country, religion and literature. He did not consider any sin greater than betraying his homeland. This article introduces us to one of the most prominent elements of his poetry that is patriotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qais-pars
  • Adib Peshawar
  • Shahnameh
  • colonialism
  • Patriotism