بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و رهبری دینی در سازمان می‌پردازد. فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد سازمان و رهبری دینی نیز از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار می‌رود. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمان، مهم و دارای اهمیت می‌باشد. در این تحقیق سه فرهنگ سازمانی گروهی، توسعه‌ای و سلسله مراتبی و دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی یا غیر آزمایشی و از شاخه همبستگی می باشد.
  نتایج تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد همچنین درتحقیق حاضر نشان داده شده که فرهنگ گروهی بر مبادله رهبر-پیرو و فرهنگ توسعه‌ای بر هر دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو اثر مثبت و معنی داری دارند اما، فرهنگ سلسله مراتبی اثر منفی بر هردو سبک رهبری از خود بر جای می‌گذارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه مدل مفهومی ارائه و در راستای آن پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of the religious leadership on organizational culture

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • Ali Asghar Montazery 2
1 A
2 Tehran University student media Arshdmdyryt
چکیده [English]

    This paper examines the relationships between organizational culture and religious leadership in organizations. Organizational culture is an important factor affecting the performance of the organization and religious leadership also is a component's key in organization's success. Therefore it is important to khnow how the relationship between these two factors affecting the organization's performance. In this research, three groups of organizational culture including; gregarious, developmental and hierarchical and also two style of leadership means; transformational and leader-follower exchange has been studied.Practical aim and data collection method in this study is descriptive and based on branch correlation.
    The results of the research is survey - correlation and in fact is based on structural equations model. The research has also shown that gregarious culture has influence on leader-follower exchange and also developmental culture has positive and significant effect on both transformational leadership and leader-follower exchange, but hierarchical culture has negative impact on both leadership style. At the end, based on the aim of this study, conceptual model and some practical recommendations and suggestions for future research is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • religious leader
  • Transformational Leadership
  • leader-follower exchange