میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف "بررسی میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی کاربران اینترنت (جوانان شهر تهران)"انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری این پژوهش را جوانان شهر تهران تشکیل می دهند که نمونه آن براساس فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه‌ای چند    مرحله ای صورت گرفته است.
اعتماد اجتماعی را می توان احساس فرد نسبت به چیزهای موجود در جامعه دانست که مبین ارزیابی فرد از پدیده‌های موجود در جامعه است. در جهان امروز که ارتباط و کنش افراد از سطح روابط رودر رو فراتر رفته، اعتماد اجتماعی از جمله مواردی است که باعث تداوم کنش بین افراد و سازمانها شده و زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم مینماید، تنوع و پیچیدگی‌های موجود در جامعه باعث شده که توجه به مسئله اعتماد اجتماعی بیش از پیش ضرورت پیدا نماید. اعتماد اجتماعی نیز همانند سایر پدیده‌های اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلف بوده است، رسانه‌های نوین به خصوص اینترنت از جمله عواملی است که میتواند بر اعتماد اجتماعی موجود در جامعه تأثیرگذار باشد، با افزایش روزافزون استفاده از رسانه های نوین در جامعه و تأثیر شگفت انگیز استفاده از رسانه‌ها در زندگی می‌توان بیان داشت که اعتماد اجتماعی نیز از این امر مبرا نبوده است.  
بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که میزان اعتماد بین شخصی کاربرانی که از اینترنت به مقدار زیادتری استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به اینترنت اختصاص می دهند. میزان اعتماد بنیادی کاربرانی که از اینترنت به مقدار زیادتری استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به اینترنت اختصاص می دهند. میزان اعتماد نهادی کاربرانی که از اینترنت به مقدار زیادتری استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به اینترنت اختصاص می دهند. میزان اعتماد تعمیم یافتهکاربرانی که از اینترنت به مقدار زیادتری استفاده می‌کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به اینترنت اختصاص می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the amount and aspects of social trust among internet users

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahboobi 1
  • somayeh Tajik Esmaeili 2
1 Masters in social relation science, Azad university, Tehran Shargh , Tehran, Iran
2 A member of the faculty of the department of social relation, Azad university, Tehran Shargh Branch, Tehran,Iran
چکیده [English]

The study " The amount and size of social trust of Internet users (young  in Tehran)" has been done. The method was survey and measuring instrument was questionnaire. After filling the questionnaires, descriptive and inferential tables were analyzed through spss software. The study population comprised the youth in Tehran and it's sample that based on Cochran sampling formula is 384 people. Multistage cluster sampling method also taken.
Social trust is the individual's feelings about things in society that indicate the individual's assessment of phenomena in society.
In today's world that people's relation and interaction exceeded the level of face to face relations, social trust is one of  the factors causes contunity of interaction between individuals and organizations that provides progress and development. Diversity and complexities exists in society causes necessity of more attention to social trust more than ever. Social trust just like other social phenomena influenced by various factors. New media, especially the Internet is one of the factors that could have an impact on social trust in society.With increasing use of new media and surprisingly effects of using them in our life,  can be said that social trust is not immune from this role.
Studies conducted in this study showed that interpersonal trust of Internet users is more than users who devote fewer hours to the Internet. The basic trust of Internet users is more than users who devote fewer hours to the Internet.The institutional trust of Internet users is more than users who devote fewer hours to the Internet.Greater values of generalized trust exists in Internet users than users who have fewer hours devote to the Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New media
  • Internet
  • Social trust
  • confidence's dimension