نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار و مدیر گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان به خرید کالا می­باشد. تحقیق با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و جامعه آماری، کاربران اینترنت و از اعضاء فعال شبکه تلگرام در شهر مشهد و در رده سنی  بین 20 تا 65 سال منظور گردیده است. برای آزمون روایی یا ابزار تحقیق، از آزمون پایایی بازآزمایی و برای اعتبار تحقیق، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه در میان کاربران تلگرام در محدوده جغرافیایی تحقیق، تعداد 384 نفر  مشخص و روش نمونه­گیری در این تحقیق، روش تلفیقی یا ترکیبی می­باشد.
پرسشنامه پس از توزیع بر حسب حجم نمونه و اخذ جواب آنها، داده­ها به نرم افزار SPSS داده شد و نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه به اینکه بین تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان و خرید کالا، رابطه معناداری وجود دارد.
مشخص شد افرادی که به تبلیغات در شبکه اجتماعی تلگرام اعتماد کمی دارند، کمتر به خرید کالا یا خدمات در تلگرام اقدام­ کرده­اند. همچنین بین استفاده از افراد مشهور، جذابیت­های تصویر) طراحی و گرافیک(، استفاده از نمادها و نشانه ها، جلب توجه به انیمیشن­های تبلیغاتی و جذابیت شعارها در تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام و خرید کالا در تلگرام رابطه معناداری وجود دارد. زیرا هر چه نظر آنان را کمتر به خود جلب کرده است، کمتر به خرید کالا و خدمات اقدام کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of telegram's advertisements (a social network) in ensuring readers to purchase goods

نویسندگان [English]

  • Hadi Khaniki 1
  • Ali Asghar Kia 2
  • Samad Mir 3
1 Associate Professor, Department of Communication University of Allameh Tabatabai University communications
2 Associate Professor, Department of Journalism, Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabatabai University
3 Masters communications from the Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the role of telegram's advertisements (a social network) in ensuring readers to buy goods.
To assess the validity or utility of this study and testing it's reliability and validity, Cronbach's alpha is used.
Based on Cochran sampling formula, the sample size among cable users in the geographic area of ​​research, 384 person were identified. Sampling in this research is synthesis method.
It was found that people have little trust on telegram's advertisments, have less purchase goods or get services on it. Also, there is a significant relationship between using celebrities, attractive image (design and graphics), symbols and signs, animated promotional and attractive slogans in telegram's advertisements and buy goods on it. Because whatever they have attracted less, have less purchase goods or get services on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promotional messages
  • advertisement
  • Telegram
  • social network
  • Product