مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ترجیح موسیقی یکی از پدید‌های مورد مطالعه در جامعه‌شناسی فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مرزبندی‌های تمایز بخش در حیطه مصرف موسیقی صورت گرفت. بدین ترتیب ابتدا با مرور ادبیات نظری و تجربی پژوهشی در این حیطه به بررسی رابطه قومیت، جنسیت، درآمد و مذهب با مصرف و ترجیح موسیقایی پرداختیم. در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. ابزار تحقیق در این تحقیق، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند. نمونه آماری در این تحقیق 315 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. از این تعداد 173 نفر مرد و 142 نفر زن می‌باشند. نتایج نشان از اثر معنادار جنسیت و قومیت و مذهب بر ترجیح موسیقایی و اثر نه چندان نظام‌مند درآمد بر این ترجیح داشت. یافته‌ها با کمک نظریات این حیطه مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinct Boundaries in the Consumption of Cultural Goods: Music Consumption in Ethic and Religious Context

نویسنده [English]

  • Ezatalah Mirzaei
Ph.D. student of Cultural Sociology, Allameh