دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399

محمد نیک ملکی؛ سیدنورالدین رضوی زاده