نویسنده = خلعتبری لیماکی حسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 185-204

خلعتبری لیماکی حسام الدین؛ مجید بیگی