نویسنده = نازنین ملکیان
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 11-60

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ مهدی آقامحمدی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ فرشته مرادی؛ محمدعلی ورمزیار


2. بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 167-192

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی؛ امید میر